TH | EN

Customer Services

08-800800-83

Mon - Fri 09:00 - 17:00

1    2    4    2   

การวิจัยและพัฒนา

วิจัยและพัฒนาสูตร

วิจัยและพัฒนาสินค้าตามโจทย์ที่ลูกค้าต้องการ 

- ลูกค้าสามารถระบุความต้องการทั้งการ

พัฒนาสูตรใหม่ของลูกค้า หรือพัฒนาสูตร

ตามตัวอย่างที่ลูกค้านำมา  

- ปริมาณการสั่งขั้นต่ำ 30 กิโลกรัม  

- ขนาดการผลิต 

30, 60, 120, 250, 500, 1,000  กิโลกรัม